Intervjui

Intervju: Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

Evidentna je važnost ovakvog stručnog studija, jer sami praktičari, ali i njihov menadžment dolaze u ogromne probleme zbog nepoznavanja praktičnih i stručnih problema u realizaciji poslova na terenu.
Razgovarao: Damir Muharemović
E-mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu od septembra pokreće stručni studijski program „Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija“. Kako ste došli na ideju o njegovom pokretanju, koliko će trajati, koliko nosi ECTS kredita te za koga je namijenjen?
Ahić: Na ideju o pokretanju stručnog studija došli smo iz potrebe da dosadašnji enormni razvoj, slobodno ga tako mogu nazvati, u privatnoj sigurnosti i zaštiti, zaštiti od požara i eksplozija, ponudimo i praktičarima iz struke koji rade na tim poslovima. Evidentna je neupitnost organizacije i implementacije ovakvog stručnog studija, jer sami praktičari, ali i njihov menadžment te srednji rukovodni kadar dolaze u ogromne probleme zbog nepoznavanja praktičnih i stručnih problema u realizaciji poslova na terenu. Jednostavno rečeno, neophodno je i da se zaposlenici koji izvode poslove sigurnosti i zaštite od požara na terenu stručno usavrše. Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija najčešće uključuju kombinaciju sistema vatrodojave i zaštitara koji imaju preventivnu ulogu, otkrivajući radnje koje mogu uzrokovati požar, te profesionalnih vatrogasaca. Posao uvijek započinjemo procjenom rizika kako bi rješenja za zaštitu objekta od požara bila efikasna i zadovoljavala pravne regulative, a zatim izrađujemo detaljan protivpožarni i evakuacijski plan. Studij traje dvije godine (četiri semestra), nosi 120 ECTS kredita i namijenjen je prvenstveno praktičarima profesionalcima koji svoje poslove obavljaju na terenu, direktno na i u implementaciji svih vidova zaštite. Svi sadašnji i budući zaštitari, vatrogasci i zaposlenici civilnih zaštita pozvani su da budu dio ovog programa.

a&s Adria: Koje će se stručno zvanje steći i koje je poslove nakon toga moguće obavljati?
Ahić: Studenti će po završetku studija dobiti visokoškolsko stručno zvanje „Stručni specijalista privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija“, a s njime moći obavljati stručne poslove u privatnoj sigurnosti, vatrogastvu, civilnoj zaštiti i drugim vezanim sektorima kao što je zaštita okoliša i slično. Stručna znanja o mjerama sigurnosti i zaštiti od požara osnovna su znanja i zaštitara i vatrogasaca kako bi mogli brzo i sigurno spašavati ljudske zivote. Međutim, ona služe i za zaštitu imovine, objekata i infrastrukture. To konkretno znači da se dobijenim praktičnim znanjima može zaštititi, spriječiti ili barem ograničiti širenje ugrožavanja ili požara, odnosno eksplozije.

a&s Adria: Studenti će slušati ukupno 19 nastavnih predmeta, među kojima su dva predviđena kao praktična, terenska ili stručna praksa. O kojim je predmetima riječ?
Ahić: Predmeti kao što su Privatna sigurnost, Korporativna sigurnost, Sigurnosni i vatrodojavni sistemi, Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti ili Antropogena ugrožavanja su oni koji otvaraju bazu za prihvatanje stručnih znanja i vještina. Fokus je na praksi i praktičnoj nastavi, koja će se izvoditi većinski u kompanijama, a dijelom i na Fakultetu. Operativni centri i komunikacijski sistemi, pravni okvir privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija, opasnost od požara i eksplozija, teorija gorenja i gašenja požara, zatim kritična infrastruktura, preventivne mjere zaštite od požara i eksplozija, oprema za gašenje požara, zaštita građevinskih struktura od požara i eksplozija i drugi su predmeti na kojima će sudjelovati referentni profesori i praktičari iz hemijske, građevinske, sigurnosne, ali i drugih vezanih struka.

a&s Adria: Spomenuli ste da će se terenska praksa provoditi u kompanijama?
Ahić: Da, partneri u ovom programu će nam biti Komora zaštitara FBiH, ali i kompanije koje posluju u sektoru zaštite od požara, kao i Federalna uprava civilne zaštite.

a&s Adria: Jesu li predmeti usklađeni sa savremenim trendovima i edukacijama u oblasti sigurnosti i zaštite. Možete li nam navesti neki primjer?
Ahić: Privatna zaštita se u posljednjih desetak godina sve više nameće kao značajna sigurnosna grana i potreba zaštite osoba i imovine ne samo u opsegu isključivo privatnog vlasništva već i u okviru općih društvenih privrednih i drugih aktivnosti koje se odvijaju u javnom sektoru i sveukupnom društvenom okruženju. Danas u Evropskoj uniji nije donesena jedinstvena direktiva, uredba ili drugi propis kojim se harmonizira djelatnost privatne i zaštite od požara i eksplozija na nivou Unije, već je ta djelatnost uređena državnim zakonodavstvom, u skladu s unutrašnjim društveno-političkim, ekonomskim, socijalnim, geostrateškim, sigurnosnim i drugim uvjetima svake od država članica. U tom smislu jedan od valjanih razloga je i činjenica da se povećava udio privatne zaštite u pružanju sigurnosti na važnim objektima s povećanim sigurnosnim rizikom (infrastruktura i dr.), što je propisano i u drugim zemljama Evropske unije i svijeta, te postaje svojevrsni trend. Sve navedeno će se postići jedino u uvjetima efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika, djelujući primarno preventivno i kao podrška policiji, ali i operativno kada se za to ukaže potreba.

a&s Adria: Kako je moguće doći do više informacija i koji su kriteriji prilikom upisa?
Ahić: Informacije se na dnevnoj bazi ažuriraju na našim fakultetskim medijima, prvenstveno na službenoj web-stranici www.fkn.unsa.ba i posebno na profilisanoj stranici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije www.brucoskivodic.ba, ali i na našim službenim profilima na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTubea.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *