Home Security Services Kategorija Menadžment sigurnosti (Page 2)

Menadžment sigurnosti

Menadžment sigurnosti Security Services

Opći principi organizacije sigurnosnih kompanija i odjela

Strukturalni okvir organizacije predstavlja sam temelj ostvarivanja ciljeva zbog kojih se osnivaju kompanije ili njihovi odjeli. Taj okvir, odnosno sama organizacijska struktura, ne može samostalno „razmišljati“, utvrđivati inicijative i djelovati ili reagovati. Ipak, organizacija je ključni faktor jednog radnog okruženja. Adekvatan organizacijski okvir omogućava