Menadžment sigurnosti Security Services

Sve uloge savremenog direktora sigurnosti

Definicije funkcija u sektoru privatne sigurnosti nisu jasne kao one koje se koriste u javnom sektoru. Naprimjer, pozicija šefa policije unutar policijske hijerarhije na općinskom nivou je jasno utvrđena. S druge strane, u privatnom sektoru se titula „direktora sigurnosti“ koristi relativno slobodno. Nerijetko direktor sigurnosti je i sigurnosni menadžer. Bez obzira na to, ove dvije funkcije se razlikuju, prvenstveno po tome ko je kome nadređeni

Piše: Semir Kapetanović
E-mail: redakcija@asadria.com

Direktor obično predstavlja najviši rang srednjeg nivoa menadžmenta i njegovi nadređeni najčešće su iz rukovodećeg menadžmenta, poput genaralnog direktora ili zamjenika direktora kompanije, za razliku od menadžera sigurnosti. Bez obzira na njihovu poziciju u hijerarhiji, navedena lica se ne nalaze na ključnim menadžerskim pozicijama. Oni iza sebe moraju imati dovoljno iskustva u rješavanju problema i radu s osobljem, kao i biti dinamični i rezultatima okrenuti pojedinci visokog ličnog integriteta. Direktori sigurnosti zaduženi su za izradu organizacijskih planova, vršenje evaluacije osoblja i zaduženja i usmjeravanje cijelog sektora sigurnosti u željenom pravcu. U tom kontekstu, uloga direktora sigurnosti je višestruka. On istovremeno mora djelovati kao lider, rukovoditelj sa širim profilom, inovator, savjetnik, trener i strateški planer.

Direktor sigurnosti kao lider

U ovoj ulozi direktor sigurnosti se ne bavi direktnim upravljanjem sigurnosnim odjelom, nego djeluje kao lider u odnosu na sigurnosnog menadžera i njegov tim. Bivanje liderom podrazumijeva kreiranje adekvatnog ambijenta, utvrđivanje smjernica i predlaganje alternativnih rješenja za utvrđene probleme, kao i poticanje i ohrabrivanje razvoja podređenih uposlenika. U ovoj funkciji uloga direktora sigurnosti se može opisati prema analogiji s redateljem filma koji izvlači najbolje iz članova svog tima. Najzahtjevniji aspekt funkcije lidera je suzdržavanje od donošenja operativnih odluka. Ako direktor sigurnosti odabere pravi tim i adekvatno ga razvije, prepuštanje autentične odgovornosti njegovim članovima kreira klimu povjerenja i profesionalizma. Isto tako, na ovaj način se jača motiviranost uposlenika, a sam direktor mora posjedovati hrabrost, mudrost i snagu da dopusti podređenim da sami donose odluke i odgovaraju za svoje greške.

Uloga rukovoditelja s visokom vidljivošću i širokim profilom

Kao rukovoditelj unutar kompanije, direktor sigurnosti se identificira sa srednje i visokorangiranim menadžmentom kompanije. Pri tome se direktor sigurnosti ne može tretirati isključivo kao specijalist za oblast sigurnosti, nego, u prvom redu, kao rukovoditelj unutar kompanije, pa tek onda kao neko ko se bavi navedenim sektorom. Analogno tome, direktora sigurnosti se ne može tretirati kao pukog „šefa policije“unutar neke kompanije. Nažalost, sami rukovoditelji ovog sektora se nerijetko ponašaju izolacionistički i drže se isključivo problematike sigurnosnih odjela ili izbjegavaju sastanke najviših rukovoditeljskih tijela. Zbog toga je preporučljivo da se direktori sigurnosti više uključe u navedene aktivnosti jer tako dolaze u direktan kontakt sa svojim kolegama i jačaju vidljivost ne samo sebe kao rukovoditelja nego i cjelokupnog sigurnosnog sektora unutar kompanije. U tom smislu, njihovo držanje, ponašanje i pojava na ovakvim skupovima trebalo bi odražavati njihov jednak status s ostalim najvišim rukovoditeljima kompanije. Isto tako, kvalitetnija vidljivost se ogleda i u dostupnosti direktora sigurnosti uposlenicima na svakom hijerarhijskom nivou i on mora koristiti svaku priliku da razgovara s njima. Na taj način se jača klima povjerenja i lojalnosti unutar sigurnosnog odjela.

Djelovanje direktora sigurnosti u kontekstu širokog profila podrazumijeva da on, osim sigurnosnog, daje svoj doprinos i drugim sektorima unutar kompanije. Aktivnosti tog tipa ne samo da jačaju ugled direktora nego mu omogućavaju i da sarađuje s kolegama s kojim se, inače, često ne bi mogao ni sresti. Naprimjer, direktor sigurnosti kao viši rukovoditelj unutar kompanije može biti uključen u program prijema novih uposlenika, u saradnji sa sektorom ljudskih resursa. Na taj način se grade poslovni odnosi i poznanstva od kojih sektor sigurnosti može samo imati koristi.

Planiranje i utvrđivanje ciljeva

Pravac djelovanja i aktivnosti sigurnosnog odjela utvrđuje se na temelju postavljenih ciljeva, a njih, u pravilu, utvrđuje direktor sigurnosti. Ciljevi se postavljaju u okviru strateškog planiranja i oni su istovremeno i izazovi, te ih se danas ne može tretirati kao autentične ako se mogu isuviše lahko ostvariti. Cilj, za direktora sigurnosti, mora biti poduhvat čija realizacija zahtijeva kontinuiranu iskoristivost svih raspoloživih resursa. On može biti kvalitativan i kvantitativan, odnosno uključivati bilo zamjenu osoblja sigurnosnom opremom radi ostvarivanja uštede ili smanjenja ukupnog procenta izgubljene imovine, ili biti fokusiran na pojedinačne vještine osoblja, poput rezultata koje uposlenici ostvare u streljani.

—————————————–

Direktor sigurnosti kao savjetnik i trener

Zbog svog bogatog iskustva i godina provedenih u sektoru sigurnosti direktor sigurnosti može obavljati uloge savjetnika i trenera, koje mogu biti od velikog značaja za kompaniju. U posljednjih nekoliko godina prisutan je trend štednje, zbog čega je i direktorima sigurnosti na raspolaganju često ostajao minimalni broj uposlenika, čime su oni, na taj način, pretvoreni u svojevrsne interne konsultante. U toj funkciji njihova uloga sastoji se u tome da daju savjete, predlažu alternativna rješenja i pomažu u rješavanju problema. Pri tome, oni sarađuju i sa sigurnosnim menadžerom i ostatkom osoblja. U tom smislu, njihova uloga je više participatorna nego izvršna, iako neki prijedlozi direktora u vezi s posebno teškim problemima mogu biti automatski usvojeni.

Uloga direktora sigurnosti kao trenera u kompaniji je višeslojna. Ona može imati učinak koji se osjeti unutar cijelog sigurnosnog odjela i dovesti do poboljšanja radnih učinaka. U odnosu na samu kompaniju, direktor sigurnosti u ovoj funkciji ima važniju ulogu kao lice koje kreira povoljan ambijent za pitanja obuke iz oblasti sigurnosti. To se odnosi na rad na programima prijema novih uposlenika, programima podizanja svijesti o sigurnosti lii promotivnim kampanjima. S druge strane, u odnosu na sigurnosnog menadžera ili pomoćnika direktora, ova uloga je i funkcionalna jer direktor lično mora obučiti, dati smjernice i razviti odgovarajuće kvalitete svojih neposredno podređenih, s ciljem njihovog pripremanja za buduće preuzimanje direktorske uloge. Sama obuka menadžera ne predstavlja vremenski fiksirani proces, nego kontinuirani razvoj koji traje više godina. U tom kontekstu, obuka sigurnosnog menadžera za preuzimanje uloge budućeg direktora predstavlja jedan od najvažnijih zadataka ove funkcije.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *