Tehnologija i proizvodi Vatrodojava

Novo iz Alarm automatike: Integrirano rješenje automatske dojave požara i sigurne evakuacije

Za zaštitu od požara velikih objekata koristi se niz sistema i podsistema kojima je svrha u što ranijoj fazi detektirati požar, omogućiti sigurnu i brzu evakuaciju ljudi te smanjiti štetu na samom objektu. Sistem za dojavu požara je centralni sistem koji u slučaju požara upravlja gašenjem, odvođenjem dima i topline, evakuacijskim razglasom i panik rasvjetom

Piše: Siniša Radulović, voditelj marketinga, Alarm automatika

E-mail: sinisa@alarmautomatika.com

Za funkcionalnost integriranog safety rješenja važan je kvalitetan projekt kojim se zaštita putem elektroničkih sistema uklapa u ukupne mjere zaštite od požara (građevinske, organizacijske) te definira koja će se tehnologija i detektori koristiti. Pri projektiranju se mora voditi računa o namjeni, ugroženosti i konfiguraciji prostora, mogućim izvorima lažnih alarma te vrijednostima koje se u prostoru nalaze. Također, projektom se osigurava da mjere zaštite od požara budu u skladu s važećim propisima i normama iz različitih područja – od građevinarstva i osiguranja do ugostiteljstva i energetike. Integrirana safety rješenja u pravilu se primjenjuju u velikim poslovnim, javnim, trgovinskim i smještajnim objektima u kojima se većem broju ljudi mora jamčiti sigurnost.

Jednostavna ugradnja, korištenje i održavanje

Svrha dojave požara je detekcija požara u najranijoj fazi te dojava i signalizacija požarnog alarma kako bi se čim prije počelo s evakuacijom ljudi i gašenjem. Nove tehnologije primijenjene u Inim sustavima u velikoj mjeri povećavaju pouzdanost sistema dojave požara te pojednostavljuju ugradnju, korištenje i održavanje. U velikim objektima treba projektirati sistem dojave požara s redundancijom kako kvar na nekom elementu sistema ne bi utjecao na ukupnu funkcionalnost, a to se postiže umrežavanjem vatrodojavnih centrala. Najmodernije vatrodojavne centrale imaju zasebne kontrolere i/ili procesore za svaku petlju te redundanciju na modulima za komunikaciju, tako da druga umrežena centrala može preuzeti upravljanje petljom čije je lokalno sučelje u kvaru. Za lakše upravljanje posebno je važna mogućnost spajanja na IP mrežu jer se tako cijelom sistemu može pristupiti i putem upravljačke tipkovnice na internetu, što ubrzava dijagnostiku i podešavanje. Za komunikaciju s dojavnim centrima ili vatrogasnim jedinicama koriste se razni digitalni protokoli (SIA, ContactID) i govorne poruke. Za komunikaciju s drugim podsistemima suvremene centrale imaju implementirane univerzalne protokole za komunikaciju, najčešće MODBUS, koji omogućava potpunu razmjenu informacija među sistemima, a ne samo preko ulaza / izlaza.

Lakše upravljanje i videoverifikacija

Praesidia vatrodojavna centrala ima grafički zaslon osjetljiv na dodir na kojem se prikazuje mapa prostora, što također pojednostavljuje konfiguraciju, upravljanje i održavanje. Mape olakšavaju pronalaženje mjesta na kojem je došlo do alarma i njegovu videoverifikaciju putem povezanih IP kamera.

Sistem za dojavu plina

U dijelovima objekata u kojima je povećan rizik od istjecanja plina (npr. kotlovnice) ili povećane koncentracije ugljičnog monoksida potrebno je ugraditi sistem za dojavu plina. Ako u objektu već postoji sistem za dojavu požara koji prihvaća signale s plinodojavnih detektora, investicija se smanjuje jer nije potrebno dodavati plinodojavnu centralu, već samo ulazne plinodojavne module. Sisteme detekcije u garaži korisno je integrirati s parking-sustavom kako bi se promet usmjerio u područje s manjom koncentracijom toksičnih plinova.

Sigurna evakuacija ljudi

U velikim objektima posebno je važno omogućiti sigurnu evakuaciju ljudi i za tu se svrhu sve više koristi sistem glasovne evakuacije (EVAC) koji treba biti upravljan na način da se zvučni signal pali prvo u zoni (spratu) u kojoj je detektiran alarm i svim spratovima iznad te zone, a tek nakon nekog vremena slijedno na spratovima ispod ako je alarm i dalje prisutan. Svjetlosna signalizacija treba ljude usmjeravati dalje od lokacije požara, odnosno označavati smjer evakuacije. Preporučuje se upotreba adresabilne panik rasvjete, koja omogućava da se panik lampe pale prema scenariju za alarm u određenoj zoni, a koju je jeftinije održavati jer su panik lampe stalno nadzirane, pa ih ne treba pojedinačno ispitivati. Sistem odvođenja dima i topline osigurava da ljudi na evakuacijskom putu ne budu izloženi dimu. Centrale za odimljavanje također su povezane sa sistemom za dojavu požara, koji aktivira zone odimljavanja prema zoni u kojoj se detektirao požar. Centrala za dojavu požara upravlja i drugim elementima i sistemima koji utječu na zaštitu od požara, a to su vatrootporna vrata koja odjeljuju požarne sektore i protupožarne zaklopke u sistemima klimatizacijskih kanala.

Panik rasvjeta i evakuacijski razglas dio adresabilnog sistema 

Na tržištu su dostupni sistemi panik rasvjete i evakuacijskog razglasa kompatibilni s vatrodojavnim protokolom, što znači da se svi elementi tih sistema mogu povezati s adresabilnim sistemima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskom nivou. Tako integriranim sistemima se upravlja putem jedne centrale, što ubrzava instalaciju, smanjuje troškove te omogućava dodatne funkcije.

Softverska integracija sa sigurnosnim i ostalim sistemima 

Kako bi se olakšao rad s mnogobrojnim sistemima na objektu, u Alarm automatici je razvijen ABSistemDCi softver, koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integriranim sistemima zaštite putem jedinstvenog sučelja. Modul „Dojava požara“ može se implementirati zasebno, a dodavanje modula za videonadzor, kontrolu pristupa, protuprovalu, automatske reakcije, zauzetost parkinga i ostale BMS sisteme je relativno jednostavno jednom kada se softver implementira.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *